کتاب جانشین پروری:خلق خزانه استعدادها

مقدمه

هوش اجتماعی

Role of Social Intelligence in Organizational Leadership

Malikeh Beheshtifar

Management Department, Islamic Azad University

Rafsanjan Branch, Iran

E-mail: M.beheshtifar@yahoo.com

Tel: 09133430415

Fateme Roasaei

Student of Islamic AZAD University

Rafsanjan Branch, Iran

سیر تحول تئوریهای مدیریت منابع انسانی

نویسنده:ملیکه بهشتی فر (phd)
برای مشاهده مقاله روی لینک زیر کلیک نمایید.
 

استراتژی های منابع انسانی: از گذشته تا آینده

 نویسنده:ملیکه بهشتی فر (phd)
 
چکیده
استراتژی های منابع انسانی در سه دهه اخیر با توجه به سه عنصر: تغییر، پیوستگی و مفهوم تغییر یافته است. درعنصر تغییر استراتژی های کاربردی، استراتژی های شایستگی و استراتژی های نتایج ؛ در عنصر پیوستگی چالش های منابع انسانی ؛ و در عنصر مفهوم تاثیر اقتصاد، تکنولوژی، جهانی شدن و گوناگونی نیروی کار ، مورد توجه قرار می گیرد.

رابطه‎‎بین‎سازمان‎یادگیرنده و‎مدیریت‎کیفیت

نویسنده:ملیکه بهشتی فر (phd)
 
مقدمه
با بررسی روند بوجود آمدن سازمان های بزرگ در دهه ‌های گذشته در می‌یابیم این سازمان ‌ها به علت عدم تطابق خود با روند تحولات جهانی، دیگر کارایی لازم را در عرصه رقابت های جهانی ندارند، لذا برای بقای خود ناچارند تغییر ساختار دهند یا خود را به ابزارهایی مجهز کنند تا توان مقابله با تحولات جهانی را به دست آورند.

ساختارهای مسیر شغلی

نویسنده:ملیکه بهشتی فر (phd)
 
اگرچه استعاره نردبان مسیر شغلی از کار کارگران (در معدن) گرفته شده است، امروزه حرکت به بالای نردبان به معنای موفقیت تمام افراد است(هنی کوین،568: 2007). هال(2002) مسیر شغلی را بعنوان مراحلی از نگرش ها و رفتارهای فردی مرتبط با تجربه ها و فعالیت های مرتبط با کار در دوره زندگی فرد تعریف می کند(وس و دیوتینگ،158: 2008). از طرفی، مدیریت مسیرشغلی شامل مشارکت برای شکل گیری مسیرهای شغلی، نه تنها از طریق افراد علاقمند، بلکه از سوی مدیران بصورت رسمی و غیررسمی در سازمان ها است(دویل،579: 2000).

کانال رهبری

نویسنده:ملیکه بهشتی فر (phd)
 
سه نکته عمده باید برای تدوین کانال رهبری در سازمان ها مورد توجه قرار گیرد:
- اطمینان حاصل شود افرادی که تجارب کافی دارند رهبرانی بالقوه هستند که نیاز دارند در آینده در سطوح مدیریت قرار بگیرند؛
- اعضای مدیران مستعد در کنار مدیران شایسته کنونی قرار بگیرند زیرا می توانند از آنها تجاربی یاد بگیرند؛ و
- اطمینان حاصل شود که این افراد مستعد در کنار اندیشمندانی نخبه و نوآور قرار می گیرند زیرا این اندیشمندان آنها را تشویق می کنند تا فراتر از دانش موجود خود حرکت کنند (گری،22: 2009).

قابليت چيست؟

ریشه و تعریف قابلیت
رویکرد قابلیت نسبت به مدیریت منابع انسانی رویکردی جدید نیست. رومیان قدیم شکلی از تصویر قابلیت را بکار می بردند که صفات یک «سرباز رومی شایسته» را توصیف می کرد(دراگانیدیس و منتزاس،52: 2006). اصطلاح قابلیت احتمالاً اولین بار در ادبیات روانشناسی در سال 1973 معرفی شد، وقتی دیوید مک کللند در مقاله خود تحت عنوان «آزمودن قابلیت بجای هوش» نشان داد که در واقع آزمون های سنتی استعداد و محتوای دانش، نه عملکرد شغلی و نه موفقیت در زندگی را پیش بینی می کند.

سايت هاي مورد نياز دانشجويان مديريت

سايت هاي مورد نياز دانشجويان مديريت

جستجوي مقالات

جستجوي كتاب

مطالعه مدلهای قابلیت در‎جانشین‎پروری

Studying the Competency-Related

Models in Succession Planning

Malikeh Beheshtifar

Management Department, Islamic AZAD University, Rafsanjan Branch

Mahmoud Nekoie.Moghadam

Management Department, Kerman University of Medical Sciences, Iran

Tel: 09131411411

E-mail: mahmood.nekoeimoghadam@gmail.com

Abstract

Competency Model (CM) is a framework that identifies a combination of the skills,

مدل کانال رهبری در جانشین‌پروری

برای مشاهده‌ی مقاله روی لینک مطلب کلیک نمایید.

ریسک پذیری از طریق پیشرفت مسیرشغلی

خدمات الکترونیک و مهارت های خودمدیریتی

درماندگی اخلاقی

قابلیت یادگیری سازمانی و انصاف

Abstract: The purpose of this study is to investigate the correlation among the organizational learning capacity and equity in employees of Kerman medical science university on 2014. This study was conducted through descriptive studies and correlation method. The statistical society in this study included 950 of employees who are working in Kerman medical science university. 247 employees were selected randomly. Two questionnaires were used to gather data. The content validity coefficient of learning capacity questionnaire was 0.93 and the coefficient of equity questionnaire was 0.89.

هوش سازمانی، کیفیت زندگی کاری

This paper aims to study the relationship between organizational employees’
intelligence and work life quality rate in Rafsanjan executive systems.
Methodology of the research is descriptive of correlation ones. Statistical society
of the research includes employees of Rafsanjan executive systems including
3012 people from which 344 people were selected by Cochrane formulation.
Measuring tools are two questionnaires of organizational intelligence and work

عوامل روانی اجتماعی نسبت به کار و تعهد شغلی

بررسی بدگمانی کارکنان، خودباوری و سایش اجتماعی

This study is aimed to examine the relationship between employees’ optimism
with their self-belief and social undermining at Islamic Azad Universities of
Kerman Province. Sample of the study consisted of the whole employees of
Islamic Azad Universities of Kerman Province (N=1135). To determine the
sample size, 290 people were chosen using Cochran’s formulae. Results indicated
that there is reverse relationship between employees’ optimism (and positive

کتاب توانمندسازی نیروی انسانی، با رویکردی به بهره وری نیروی انسانی و کیفیت خدمات

 

کتاب برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی

پیشگفتار

صفحات