مقالات

ساختارهای مسیر شغلی

نویسنده:ملیکه بهشتی فر (phd)
 
اگرچه استعاره نردبان مسیر شغلی از کار کارگران (در معدن) گرفته شده است، امروزه حرکت به بالای نردبان به معنای موفقیت تمام افراد است(هنی کوین،568: 2007). هال(2002) مسیر شغلی را بعنوان مراحلی از نگرش ها و رفتارهای فردی مرتبط با تجربه ها و فعالیت های مرتبط با کار در دوره زندگی فرد تعریف می کند(وس و دیوتینگ،158: 2008). از طرفی، مدیریت مسیرشغلی شامل مشارکت برای شکل گیری مسیرهای شغلی، نه تنها از طریق افراد علاقمند، بلکه از سوی مدیران بصورت رسمی و غیررسمی در سازمان ها است(دویل،579: 2000).

کانال رهبری

نویسنده:ملیکه بهشتی فر (phd)
 
سه نکته عمده باید برای تدوین کانال رهبری در سازمان ها مورد توجه قرار گیرد:
- اطمینان حاصل شود افرادی که تجارب کافی دارند رهبرانی بالقوه هستند که نیاز دارند در آینده در سطوح مدیریت قرار بگیرند؛
- اعضای مدیران مستعد در کنار مدیران شایسته کنونی قرار بگیرند زیرا می توانند از آنها تجاربی یاد بگیرند؛ و

قابليت چيست؟

ریشه و تعریف قابلیت
رویکرد قابلیت نسبت به مدیریت منابع انسانی رویکردی جدید نیست. رومیان قدیم شکلی از تصویر قابلیت را بکار می بردند که صفات یک «سرباز رومی شایسته» را توصیف می کرد(دراگانیدیس و منتزاس،52: 2006). اصطلاح قابلیت احتمالاً اولین بار در ادبیات روانشناسی در سال 1973 معرفی شد، وقتی دیوید مک کللند در مقاله خود تحت عنوان «آزمودن قابلیت بجای هوش» نشان داد که در واقع آزمون های سنتی استعداد و محتوای دانش، نه عملکرد شغلی و نه موفقیت در زندگی را پیش بینی می کند.

سايت هاي مورد نياز دانشجويان مديريت

سايت هاي مورد نياز دانشجويان مديريت

جستجوي مقالات

جستجوي كتاب

مطالعه مدلهای قابلیت در‎جانشین‎پروری

Studying the Competency-Related
Models in Succession Planning
Malikeh Beheshtifar
Management Department, Islamic AZAD University, Rafsanjan Branch
Mahmoud Nekoie.Moghadam
Management Department, Kerman University of Medical Sciences, Iran
Tel: 09131411411

کتاب جانشین پروری:خلق خزانه استعدادها

  مقدمه

یکی از این چالش های سازمان های امروزی، تقاضا برای کارکنان شایسته و مستعد است زیرا بازار کار جهانی و افزایش رقابت، سازمان ها را مجبور کرده است برای واکنش به تغییرات سریع محیطی از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار باشند و منابع انسانی با تمرکز بر خزانه استعدادها است که می تواند منبع مزیت رقابتی نسبت به سایر رقباء باشد. از این رو، برای جذب و به کارگیری کارکنان مستعد و شایسته در سازمان های امروز، طرح جانشین پروری معرفی می شود که از دهه گذشته مورد توجه قرار گرفته است...

صفحات