مدل کانال رهبری در جانشین‌پروری

برای مشاهده‌ی مقاله روی لینک مطلب کلیک نمایید.

هوش اجتماعی

Role of Social Intelligence in Organizational Leadership

Malikeh Beheshtifar

Management Department, Islamic Azad University

Rafsanjan Branch, Iran

E-mail: M.beheshtifar@yahoo.com

Tel: 09133430415

Fateme Roasaei

Student of Islamic AZAD University

Rafsanjan Branch, Iran

Abstract

Interest in social intelligence has known a renaissance under the general term of social

effectiveness constructs. The abilities of emotional intelligence are the basis for the

تأثیر فرهنگ بر عملکرد سازمانها

نویسنده:ملیکه بهشتی فر (phd)
برای مشاهده مقاله روی لینک زیر کلیک نمایید.

بررسی ساختارهای پیچیده

نویسنده:ملیکه بهشتی فر (phd)
برای مشاهده مقاله روی لینک زیر کلیک نمایید.

استراتژی منابع انسانی

نویسنده:ملیکه بهشتی فر (phd)
برای مشاهده مقاله روی لینک زیر کلیک نمایید.

سیر تحول تئوریهای مدیریت منابع انسانی

نویسنده:ملیکه بهشتی فر (phd)
برای مشاهده مقاله روی لینک زیر کلیک نمایید.

استراتژی های منابع انسانی: از گذشته تا آینده

 نویسنده:ملیکه بهشتی فر (phd)
 
چکیده
استراتژی های منابع انسانی در سه دهه اخیر با توجه به سه عنصر: تغییر، پیوستگی و مفهوم تغییر یافته است. درعنصر تغییر استراتژی های کاربردی، استراتژی های شایستگی و استراتژی های نتایج ؛ در عنصر پیوستگی چالش های منابع انسانی ؛ و در عنصر مفهوم تاثیر اقتصاد، تکنولوژی، جهانی شدن و گوناگونی نیروی کار ، مورد توجه قرار می گیرد.

رابطه‎‎بین‎سازمان‎یادگیرنده و‎مدیریت‎کیفیت

نویسنده:ملیکه بهشتی فر (phd)
 
مقدمه
با بررسی روند بوجود آمدن سازمان های بزرگ در دهه ‌های گذشته در می‌یابیم این سازمان ‌ها به علت عدم تطابق خود با روند تحولات جهانی، دیگر کارایی لازم را در عرصه رقابت های جهانی ندارند، لذا برای بقای خود ناچارند تغییر ساختار دهند یا خود را به ابزارهایی مجهز کنند تا توان مقابله با تحولات جهانی را به دست آورند.

ساختارهای مسیر شغلی

نویسنده:ملیکه بهشتی فر (phd)
 
اگرچه استعاره نردبان مسیر شغلی از کار کارگران (در معدن) گرفته شده است، امروزه حرکت به بالای نردبان به معنای موفقیت تمام افراد است(هنی کوین،568: 2007). هال(2002) مسیر شغلی را بعنوان مراحلی از نگرش ها و رفتارهای فردی مرتبط با تجربه ها و فعالیت های مرتبط با کار در دوره زندگی فرد تعریف می کند(وس و دیوتینگ،158: 2008). از طرفی، مدیریت مسیرشغلی شامل مشارکت برای شکل گیری مسیرهای شغلی، نه تنها از طریق افراد علاقمند، بلکه از سوی مدیران بصورت رسمی و غیررسمی در سازمان ها است(دویل،579: 2000).

کانال رهبری

نویسنده:ملیکه بهشتی فر (phd)
 
سه نکته عمده باید برای تدوین کانال رهبری در سازمان ها مورد توجه قرار گیرد:
- اطمینان حاصل شود افرادی که تجارب کافی دارند رهبرانی بالقوه هستند که نیاز دارند در آینده در سطوح مدیریت قرار بگیرند؛
- اعضای مدیران مستعد در کنار مدیران شایسته کنونی قرار بگیرند زیرا می توانند از آنها تجاربی یاد بگیرند؛ و

قابليت چيست؟

ریشه و تعریف قابلیت
رویکرد قابلیت نسبت به مدیریت منابع انسانی رویکردی جدید نیست. رومیان قدیم شکلی از تصویر قابلیت را بکار می بردند که صفات یک «سرباز رومی شایسته» را توصیف می کرد(دراگانیدیس و منتزاس،52: 2006). اصطلاح قابلیت احتمالاً اولین بار در ادبیات روانشناسی در سال 1973 معرفی شد، وقتی دیوید مک کللند در مقاله خود تحت عنوان «آزمودن قابلیت بجای هوش» نشان داد که در واقع آزمون های سنتی استعداد و محتوای دانش، نه عملکرد شغلی و نه موفقیت در زندگی را پیش بینی می کند.

سايت هاي مورد نياز دانشجويان مديريت

سايت هاي مورد نياز دانشجويان مديريت

جستجوي مقالات

جستجوي كتاب

مطالعه مدلهای قابلیت در‎جانشین‎پروری

Studying the Competency-Related
Models in Succession Planning
Malikeh Beheshtifar
Management Department, Islamic AZAD University, Rafsanjan Branch
Mahmoud Nekoie.Moghadam
Management Department, Kerman University of Medical Sciences, Iran
Tel: 09131411411

صفحات