کتاب جانشین پروری:خلق خزانه استعدادها

  مقدمه

یکی از این چالش های سازمان های امروزی، تقاضا برای کارکنان شایسته و مستعد است زیرا بازار کار جهانی و افزایش رقابت، سازمان ها را مجبور کرده است برای واکنش به تغییرات سریع محیطی از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار باشند و منابع انسانی با تمرکز بر خزانه استعدادها است که می تواند منبع مزیت رقابتی نسبت به سایر رقباء باشد. از این رو، برای جذب و به کارگیری کارکنان مستعد و شایسته در سازمان های امروز، طرح جانشین پروری معرفی می شود که از دهه گذشته مورد توجه قرار گرفته است...

صفحات