درباره

ملیکه بهشتی‌فر

beheshtifar@flexmanager.ir

 

مدارک تحصیلی

 • دکترای مدیریت منابع انسانی،

 • کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی،

 • کارشناسی زبان انگلیسی،  

 

تالیفات

- کتاب جانشین پروری: خلق خزانه استعدادها، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، نشر راه تندرستی، 2-3-93466-964-978، 1391

- کتاب سازمان های یادگیرنده، انتشارات وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی، 2-90-5533-964 ISBN، 1386

- کتاب برنامه ریزی در ارائه خدمات سلامت، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تبریز،

4-018-517-964ISBN ، 1384( ارائه برنامه ریزی های مناسب در بخش بهداشت و درمان ایران)

 

مقالات چاپ شده :

مقالات ISI

 

 1. Relationship between Human Resource Maintenance System and Organizational Commitment in Executive Organizations, Journal of Basic and Applied Scientific Research, 3(2)53-59, 2013

 2. Effect perceived organizational support on employees’ attitudes toward work, Science Series Data Report, Vol 4, No. 9;Sep 2012

 1. Creative Climate: A Vital Role to promote Organizational Entrepreneurship, Science Series Data Report, Vol 4, No. 6;Jun 2012

 1. The investigation of the relation between administrative corruptions on the quality of service, Archives Des Sciences, Vol 65, No. 6;Jun 2012

 1. The investigation and comparison of organization factors related to psychology empowerment of the employees, Archives Des Sciences, Vol 65, No. 6;Jun 2012

 1. Outcomes of Procrastination among organizational employees, Science Series Data Report Vol 4, No. 5;May 2012

 1. Positive Self-Concept: A Vital Factor to Overcome Career Indecision, Science Series Data Report, Vol 4, No. 4;2012

 1. Effect Procrastination Behavior on Organization-Based Self-Esteem, Innova Ciencia Journal, Volume 4, Issue 1, 2012

 1. Effect of Psychosocial Work Factors on workplace, Innova Ciencia Journal, Volume 4, no. 2, 2012

 1. To Promote Job Involvement via Talent Management, Science Series Data Report Journal, Volume 4, Issue 1, 2012

 1. Organizational Learning Culture via Creative Climate, Science Series Data Report  Journal, Volume 4, Issue 1, 2012

 1. Talent Management: A Complementary Process for Succession Planning, Life Science Journal, 2011;8(4)

 1. Study of organizational socialization and its relationship on employees’ performance, African Journal of Business Management Vol. 5(26), pp. 10540-10544, 28 October, 2011

 1. Succession Planning In Iranian Governmental Agencie, Journal of American Science, 2010;6(12)

 

مقالات دارای شاخص

 

 1. To Promote Employees Commitment via Perceived Organizational Support,  International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences January 2013, Vol. 3, No. 1 ISSN: 2222-6990

 2. Role of Career Competencies in Organizational Learning Capability, INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESS, VOL 4, NO 8, 2012

 1. INVESTIGATION OF PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT ON EMPLOYEES’ POSITIVE ATTITUDES TOWARD WORK , INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESS, VOL 4, NO 8, 2012

 1. Effective Talent Management: A Vital Strategy to Organizational Success,  International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences December 2012, Vol. 2, No. 12 ISSN: 2222-6990

 2. Destructive Role of Employee Silence in Organizational Success,  International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences November 2012, Vol. 2, No. 11 ISSN: 2222-6990

 3. Relation between Managers’ Traits with their Assessment of the Successful Criterion in Iran, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences July 2012,  Vol. 2, No. 9

 4. Leadership Development Activities,   International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences July 2012, Vol. 2, No. 7 ISSN: 2222-6990

 5. Role of Service Quality in Universities, Innova Ciencia, Vol 4, No. 6;Jun 2012

 1. Role of Self-Concept in Organizations, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, Issue 44 (2012)

 1. Role of Social Intelligence in Organizational Leadership, European Journal of Social Sciences, Vol.28 No.2 (2012)

 1. Effect of Moral Intelligence on Leadership, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, ISSN 1450-2275 Issue 43 (2011)

 1. Role of Career Competencies in Organizations, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, ISSN 1450-2275 Issue 42 (2011)

 1. To Promote Employees’ Mental Health Via Career Maturity, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, ISSN 1450-2275 Issue 41 (2011)

 1. Role of Perfectionism at Workplace, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, ISSN 1450-2275 Issue 38 (2011)

 1. Effect Procrastination on Work-Related Stress, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, ISSN 1450-2275 Issue 38 (2011)

 1. Studying the competency-related models in succession planning, European journal of economics, finance and administrative science/issue 34

 

مقالات فارسی

مقالات علمی پژوهشی

 1. رابطه رفتار اخلاقی مدیران با رضایت شغلی کارکنان، مجله اخلاق در علوم و فن آوری، شماره های 2و1 ، تابستان 1389

 2. تعیین رابطه بین سبک های مدیریتی با وظایف مدیران دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مجله مدیریت سلامت، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، شماره 29، 1386

 3. بررسی رابطه بین صفات شخصیتی وانگیزشی مدیران با ارزیابی آنان از میزان موفقیتشان در سازمانهای دولتی شهر کرمان. مجله دانش مدیریت، انتشارات دانشگاه تهران، شماره 73، 1385

 

مقالات علمی آموزشی

 1. آثار تعلل ورزی در کارکنان، مجله تدبیر، سال بیست و دوم، شماره 238، 1390

 2. هوش اخلاقی: ضرورت موفقیت سازمانی، نشریه منابع انسانی، سال سوم، شماره 18، 1390

 3. استراتژی های منابع انسانی، از گذشته تا آینده، مجله عصر مدیریت، سال 5، شماره 18 و 19، 1390

 4. بلوغ حرفه ای لازمه ی پیشرفت مسیرشغلی، نشریه منابع انسانی، سال سوم، شماره 16، 1390

 5. مدل کانال رهبری در مجله تدبیر، شماره 211، 1389

 

طرحهای پژوهشی

 1. بررسی رابطه میزان  استرس حرفه ای و سکون زدگی شغلی بر هوش اخلاقی اعضای هیات علمی در واحدهای منطقه 7 دانشگاه آزاد اسلامی 1391

 2. بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و نگرش های کاری کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان 1391

 3. بررسی رابطه بین خودپنداره کارکنان و تردید مسیرشغلی آنها در دانشگاه آزاد واحد کرمان 1391-1390

 4. بررسی رابطه بین رفتار تعلل ورزی و عزت نفس سازمانی اعضای هیات علمی در دانشگاه های آزاد منطقه 7، 1391-1390

 5. بررسی رابطه بین قابلیت های مسیرشغلی و موفقیت سازمانی در کارکنان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان و رفسنجان 1390

 6. بررسی رابطه رفتار اخلاقی مدیران و رضایت شغلی کارکنان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان،1387-1386

 

کنفرانس ها و سمینارها

 1. هوش اخلاقی، همایش بین المللی اخلاق کاربردی، زنجان، آبان 1391

 2. نقش بنیادی سبک رهبری در توسعه کارافرینی، کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی، 28 و 29 آذرماه 1390

 3. مشکلات جانشین پروری در ایران، کنفرانس بین المللی شانگهای چین و شرکت در آن- مرداد 1390

 4. داور در هفتمین همایش سالیانه دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور در دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 1388

 

شرکت در کارگاه ها به عنوان مدرس:

- دوره مدیریت دانش، شناسه 8127، ویژه روساء و معاونین واحدهای منطقه 7 دانشگاه آزاد اسلامی، بمدت 16 ساعت، 11 آبان 1390،

 

 

عناوین پایان نامه های راهنمایی شده:

 1. بررسی رابطه رشد معنوی کارکنان و میزان روحیه کارآفرینی آنها در دستگاه های اجرایی شهرستان رفسنجان، خانم محمدصادقی، 1391

 2. بررسی رابطه نظام حفظ ونگهداری کارکنان و پاسخگویی آنها به مشتریان شعب بانک تجارت استان کرمان، آقای اسدی، 1391

 3. بررسی رابطه بین ابعاد فرهنگ سازمانی با ارزشهای پرسنلی و رفتارهای اخلاقی در دستگاه های اجرایی شهرستان رفسنجان، آقای برهانی، 1391

 4. بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده و تعهد شغلی آنها در دستگاه های اجرایی شهرستان یزد، خانم حسینی هرات، 1391

 5. بررسی رابطه عوامل روانی اجتماعی با سکون زدگی شغلی در کارکنان معدن هجدک شهرستان زرند، آقای ناظمی، 1391

 6. بررسی رابطه بین سرمایه روان و سلامت روان در پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان، خانم نصری، 1391

 7. بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و موفقیت سازمانی در در دستگاه های اجرایی شهرستان رفسنجان، آقای کرمی، 1391

 8. بررسی رابطه سرمایه روانی و رفتارشهروندی سازمانی در دستگاه های اجرایی شهرستان رفسنجان، آقای غلامرضاپور، 1391

 9. بررسی رابطه میزان خلق و تسهیم دانش با تعهد شغلی کارکنان در دستگاههای اجرایی شهر زاهدان، آقای گزمه 1391

 10. بررسی رابطه بین ادراک برابری و کیفیت زندگی کاری در دستگاه های اجرایی شهرستان رفسنجان، آقای حاج محمدرضایی، 1391

 11. بررسی رابطه قابلیت های مسیرشغلی و قابلیت یادگیری سازمانی در دستگاه های اجرایی شهر کرمان، خانم محمدرفیعی، 1391

 12. بررسی رابطه بین شهرت سازمانی و تعهد سازمانی با میزان تمایل به ترک کارکنان در دستگاه های اجرایی شهرستان سپیدان، آقای الهیاری، 1391

 13. بررسی رابطه ی بین قابلیت های حرفه ای و میزان فشارهای روانی شغلی کارکنان در دستگاه های اجرایی شهرستان فیروزآباد،  خانم غطاوی، 1391

 14. بررسی رابطه بین باورهای فرهنگی کارکنان و میزان کیفیت خدمات در دستگاههای اجرایی شهرستان یزد، خانم فاضلی، 1391

 15. بررسی رابطه بین ساختار و فرهنگ سازمانی با میزان کار آفرینی سازمانی در دستگاههای اجرایی شهرستان بیرجند ، خانم شریعتی فر، 1391

 16. بررسی رابطه میزان اشتیاق شغلی وابعاد نگرشهای کاری کارکنان در دستگاه های اجرایی شهرستان کاشمر، خانم وزیرپناه،  1391

 17. بررسی توصیف جو خلاقانه در دستگاههای اجرایی شهرستان یزد و رابطه آن با میزان کار آفرینی  سازمانی، خانم ناظمی، 1391

 18. بررسی رابطه بین میزان بلوغ کارکنان و هوش سازمانی در دستگاه هاي اجرایی شهرستان رفسنجان، آقای ابراهیمی، 1391

 19. بررسی رابطه میزان سکون زدگی شغلی کارکنان و نگرش های کاری آنها  درگمرکات استان کرمان، آقای سعیدی، 1391

 20. بررسي رابطه بين ميزان هوش اجتماعی مدیران و کیفیت رهبری سازمانی در دستگاههاي اجرايي شهر یزد،خانم روسایی، 1390

 21. بررسی رابطه بلوغ حرفه ای کارکنان و میزان بهداشت روانی آنها در دستگاههای اجرایی شهرستان رفسنجان، خانم ترابی فر، 1390

 22. بررسی رابطه بين تعلل ورزی کارکنان با ميزان استرس شغلی آنها در دستگاه‎های اجرايی شهرستان رفسنجان،خانم حسینی فر، 1390

 23. بررسی رابطه خودپنداره کارکنان و میزان تعارض فردی آنها در دستگاه های اجرایی شهرستان رفسنجان، خانم رحیمی نژاد، 1390

 24. بررسی رابطه بین عوامل روانی– اجتماعی مربوط به کار با ویژگی های شخصیتی کارکنان در دستگاههای اجرایی شهرستان رفسنجان، خانم محمودی،  1391

 25. بررسی رابطه بین هوش اخلاقی مدیران با میزان اعتماد آفرینی آنها در دستگاه های اجرایی شهر کرمان ، خانم اسماعیلی، 1390

 26. بررسی رابطه بين ابعاد كمال گرايي كاركنان و میزان خلاقيت آن ها در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد، خانم مزرعه سفیدی، 1390

 27. بررسی رابطه بین نظام نگهداری منابع انسانی و میزان تعهد سازمانی در دستگاه‌های اجرایی شهرستان یزد، خانم ابویی، 1389

 28. بررسی میزان جامعه پذیری سازمانی و بستگی آن با عملکرد کارکنان  در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری شهر کرمان، آقای رشیدی پور، 1389

 

 

چکیده طرح های پژوهشی

 1. بررسی رابطه بین مهارت های اجتماعی کارکنان و میزان اضطراب آنها در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، 1391

 2. بررسی رابطه بین استرس حرفه ای کارکنان و میزان سکون زدگی شغلی آنها در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، 1391

 3. بررسی رابطه بین میزان اعتماد کارکنان و سکوت آنها در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، 1391

 4. بررسی رابطه بین رفتار تعلل ورزی و میزان عزت نفس سازمانی اعضای هیات علمی در واحدهای منطقه 7 دانشگاه آزاد اسلامی، 1391

 5. بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و نگرش های مثبت کاری کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، 1391

 6. بررسی رابطه بین خودپنداره کارکنان و میزان تردید مسیر شغلی آنها در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، 1391

 7. بررسی قابلیت های مسیرشغلی کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان و رفسنجان و رابطه آن با میزان موفقیت سازمانی، 1390

 8. بررسی رابطه رفتار اخلاقی مدیران بارضایت شغلی کارکنان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان، 1388