رابطه بین عدالت سازمانی و سکوت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده
زمینه و هدف: سکوت کارکنان امری شایع در بین کارکنان سازمان هاست که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
کارکنان نسبت به کار، سرپرستان، کیفیت کار وسازمان خود بی تفاوتند. عدالت سازمانی عاملی برای کاهش
سکوت کارکنان است. از این رو، هدف این پژوهش تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و سکوت کارکنان
واحدهای ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرمان می باشد.
روش بررسی: این تحقیق، به صورت توصیفی- همبستگی و به صورت مقطعی انجام شد. جامعه آماری کلیه
کارکنان واحدهای ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرمان به تعداد 400 نفر، و حجم نمونه با استفاده از فرمول
0، و / کوکران، به تعداد 147 نفر تعیین شد. در این پژوهش از دو پرسش نامه عدالت سازمانی با پایایی 91
0 استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن و / سکوت کارکنان با پایایی 72
استفاده شد. spss رگرسیون از طریق نرم افزار
یافته ها: بین عدالت سازمانی و عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای با سکوت کارکنان
دانشگاه علوم پزشکی کرمان رابطه معکوس وجود داشت. نتایج آزمون رگرسیون نشان داد متغیر عدالت توزیعی
بیشترین تأثیر معکوس را بر سکوت کارکنان داشت.
نتیجه گیری: با تشویق کارکنان به ارائه ایده های مثبت و تشخیص مشکلات موجود و حذف رفتارهای
نامطلوب، مانند سکوت کارکنان می توان سبب شد که کارکنان کارآمدتر عمل کنند. این معضل می تواند با
تمرکز بر عدالت سازمانی تا حدی رفع گردد. عدالت سازمانی مبتنی بر رفتار منصفانه است و تعیین کننده ی
واکنش کارکنان به تصمیمات سازمان می باشد.
واژه های کلیدی: عدالت سازمانی، سکوت کارکنان، واحدهای ستادی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران

فایل: 
 

اضافه کردن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.

Plain text

  • تگ های HTML قابل قبول نمی باشد.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.