کتاب جانشین پروری:خلق خزانه استعدادها

مقدمه

یکی از این چالش های سازمان های امروزی، تقاضا برای کارکنان شایسته و مستعد است زیرا بازار کار جهانی و افزایش رقابت، سازمان ها را مجبور کرده است برای واکنش به تغییرات سریع محیطی از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار باشند و منابع انسانی با تمرکز بر خزانه استعدادها است که می تواند منبع مزیت رقابتی نسبت به سایر رقباء باشد. از این رو، برای جذب و به کارگیری کارکنان مستعد و شایسته در سازمان های امروز، طرح جانشین پروری معرفی می شود که از دهه گذشته مورد توجه قرار گرفته است...
مشخصه یک سازمان موفق شرایطی است که سازمان برای ایجاد دانش، بهسازی مهارت ها وقابلیتها، حفظ و نگهداری کارکنان، و نهایتاً حمایت از آن ها به وجود می آورد. افراد استخدام شده در یک سازمان، دارندگان و استفاده کنندگان کلیدی این دانش و تخصص هستند. این افراد عناصری هستند که بقاء،گسترش، رقابت و موفقیت سازمان را تضمین می کنند. به همین دلیل است که سازمان ها به طور مداوم عملکرد بالا و بهبود نتایج را از طریق فعالیت های مدیریت سرمایه انسانی دنبال می کنند و یک رویکرد کل نگر را برای نظام جانشین پروری اتخاذ می نمایند. اکساویر نیز معتقد است برای رهبران موجود در هر سازمان ضروری است برای حفظ تداوم رهبری و رشد سازمان از نسلی به نسل بعد، به بهسازی نسل آینده رهبری مبادرت ورزند.
این در حالی است که امروزه رهبران زیادی وجود دارند که کمتر به نتایج رهبری خود می اندیشند، و زمانی که سازمان را ترک می کنند متوجه می شوند بیشترکارشان بیهوده بوده است، چرا که به دنبال جانشینی مستعد نبوده اند، در حالی که برای هر پست در سازمان نیاز است جانشینی شناسایی گردد. از این روست که جانشین پروری یک موضوع مهم و اساسی برای هر سازمان، تیم یا فرد برای این که چگونه برای آینده برنامه ریزی کند، می باشد، چرا که امروزه نقش مدیران منابع انسانی از یک مدیر اجرائی به یک بازیگر استراتژیک کلیدی تغییر یافته است. با توجه به اهمیت نظام جانشین پروری در سازمان های امروزی، این کتاب به مطالعه نظام جانشین پروری می پردازد.
در بخش اول با نظام جانشین پروری آشنا می شوید. جانشین پروری فرایندی است که به ثبات تصدی کارکنان تأکید دارد. شاید جانشین پروری بهترین درک برای تلاش در جهت اطمینان به عملکرد مؤثر سازمان، واحد یا گروه کاری باشد که افراد کلیدی سازمان را بیش از وقت معین آماده می کند. در بخش دوم، نظام جانشین پروری اثربخش و ضرورت آن بررسی می شود. در بخش دوم، نظام جانشین پروری اثربخش بررسی می شود. در ضمن بعد از آشنایی با الزامات و اجرای نظام جانشین پروری بطور دقیق، ضرورت و مزیت اجرای جانشین پروری در سازمان ها مطالعه می گردد.
بخش سوم به بررسی چالش ها و مشکلات جانشین پروری در بخش دولتی و در سازمان های ایران می پردازد. بخش چهارم به بررسي بهسازی رهبری مي پردازد. نیاز به بهسازی رهبران در سطوح سازمانی و با تمرکز بر مفهوم رقابتی در دنیای امروز احساس می شود، زیرا نرخ شتابان تغییرات، سازمان ها را مجبور به سرمایه گذاری برای اقدامات بهسازی و آموزش کارکنان کرده است. بنابراین اقدامات بهسازی منابع انسانی برای آمادگی نیروی کار در آینده و برای به روز کردن دانش، مهارت ها و توانایی های کارکنان طراحی شده است .
در بخش پنجم خزانه استعدادها بررسی می شود. همان طور که رقابت برای استعدادها شدید شده است، سازمان ها باید در مورد فعالیت های حفظ و جذب استعدادها بررسی مجدد داشته باشند. مدیریت استعداد می تواند در جهت تقویت قابلیت های سازمانی و نشان دادن اولویت های سازمان با استفاده از اقدامات منابع انسانی شناسایی شود.
قابلیت های مدیران در بخش ششم بررسی می شود. مدیریت قابلیت به سازمان اجازه می دهد تا در برنامه ریزی نیروی کار مثل آموزش و بهسازی، مسیر شغلی، موجودی مهارت ها و ارزیابی، جانشین پروری، مدیریت عملکرد، استخدام، تجزیه و تحلیل ریسک، تخصیص منابع، و پاداش تمرکز داشته باشد.
بخش هفتم به بررسی مراکز ارزیابی می پردازد. ازکاربردهای معمول مراکز ارزیابی می توان به گزینش و ارتقاء؛ تشخیص نیازهای آموزشی و بهسازی؛ ارزیابی توانایی بالقوه افراد؛ جانشین پروری؛ و شناسایی خزانه مدیران مستعد اشاره کرد. بخش هشتم، کانال رهبری را بررسی می کند. مدل کانال رهبری پیشنهاد می کند هدایت مدیران از میان هر مسیرشغلی نیازمند این است که آنها شیوه جدید اداره کردن و رهبری را کسب کرده و شیوه های قدیمی را کنار گذاشته باشند.
بخش نهم مدل های نظام جانشین پروری از دیدگاه صاحبنظران را مورد مطالعه قرار می دهد. بخش دهم به تحقیقات انجام شده در زمینه جانشین پروری می پردازد. به عبارت دیگر، الزامات نظام جانشین پروری و اجرای نظام جانشین پروری در داخل کشور و خارج کشور بصورت مجزا بررسی می شود. نهایتاًً بخش یازدهم، به بحث و نتیجه گیری می پردازد و سعی دارد اهمیت نظام جانشین پروری و ضرورت اجرای آن را در سازمان های ایران با توجه به اهداف چشم انداز 1404 ایران مورد بحث قرار دهد. در پایان پیشنهادهایی در مورد نظام جانشین پروری ارائه می گردد.
در صورت تمایل به تهیه این کتاب می توانید با نویسنده کتاب تماس بگیرید:
m.beheshtifar@yahoo.com

کتاب جانشین پروری: خلق خزانه استعدادها/ 1391/ دانشگاه علوم پزشکی کرمان/ نشر راه تندرستی

اضافه کردن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.

Plain text

  • تگ های HTML قابل قبول نمی باشد.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.